Միջազգային շուկաներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

Բրոքերային ծառայությունների շրջանակներում հաճախորդները դասակարգվում են պրոֆեսիոնալի և ոչ պրոֆեսիոնալի: 

Պրոֆեսիոնալ հաճախորդները դասակարգվում են երկու ենթախմբի՝ Ստանդարտ և VIP: Այն պրոֆեսիոնալ հաճախորդները, որոնց համախառն ներդրումը կազմում է 5,000,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլարից մինչև 24,999,999 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար, դիտարկվում են որպես պրոֆեսիոնալ ստանդարտ հաճախորդներ, մինչդեռ 25,000,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար ներդրման դեպքում՝ պրոֆեսիոնալ VIP հաճախորդներ։

ARARATBANK TRADING PLATFORM առևտրային հարթակում կնքվող գործարքների հիմքում ընկած են CFD պայմանագրերը*։ CFD պայմանագրերը բաժնետոմսերի և փայերի (ETF) դեպքում կատարվում են CFD DMA (CFD Direct Market Access) տարբերակով, որի դեպքում պայմանագիրը կնքվում է անմիջապես շուկայում։

Արտարժույթի փոխարժեքով (Forex), ապրանքահումքային ակտիվներով, բորսայական ինդեքսներով գործարքների սակագները որոշվում են AraratBank TRADING PLATFORM առևտրային հարթակում գործարքի պահին ձևավորված ընթացիկ սփրեդի հիման վրա՝ ավելացնելով Բանկի միջնորդավճարը։

*CFD-ն ածանցյալ գործիք է, որի գինը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կախված է դրա հիմքում ընկած ակտիվի գնից։ Մասնավորապես՝ CFD պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս ստանալ եկամուտ ակտիվների գների տարբերություններից՝ առանց սեփականության իրավունքի փոխանցման։

Հաճախորդներին մատուցվող բրոքերային ծառայությունների պայմանները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում՝ տարանջատված ըստ վերոգրյալ դասակարգման․Ոչ պրոֆեսիոնալ

Պրոֆեսիոնալ

Ստանդարտ VIP
Նվազագույն դեպոզիտ 500,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար Ռեզիդենտների համար՝ 5,000,000 – 24,999,999 ՀՀ  դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար 25,000,000 և ավել ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար
Ոչ ռեզիդենտների համար՝ 2,500,000 – 24,999,999 ՀՀ  դրամին համարժեք ԱՄՆ-ի դոլար
Հնարավոր լևերիջի առավելագույն շեմը բաժնետոմսերի և փայերի համար

1։1 ոչ ստանդարտացված

մինչև 1:5

մինչև 1։5 ստանդարտացված

Հնարավոր լևերիջի առավելագույն շեմը մնացած հասանելի գործիքների համար (պարտատոմս, արտարժույթ, ապրանքահումքային, ինդեքսներ)

1։1 ոչ ստանդարտացված


մինչև 1։100
Բրոքերային հաշվի բացում/սպասարկում անվճար
Բրոքերային հաշվի համալրում անվճար
Mobile հավելվածի տրամադրում V
Օրական ակնարկ/ վերլուծության V
Շաբաթական տեխնիկական վերլուծություն V
Երկարաժամկետ հորիզոնում ներդրումային պորտֆելների տրամադրում ամսական պարբերականությամբ

-

V
Երկարաժամկետ հորիզոնում ներդրումային պորտֆելների տրամադրում տարեկան պարբերականությամբ

-

V V
Հեռախոսով սպասարկում (ժամ/օր) 10/5
Անհատական առևտրային  պայմաններ/զեղչեր - - Մինչև 20% զեղչի հնարավորություն
Անհատական խորհրդատվություն - - V

 Արժեթղթերով, այդ թվում բորսայական ֆոնդի փայերով գործարքների սակագներ**

Երկրների բորսաներ Բանկի Հաճախորդի համար գործող  նվազագույն միջնորդավճարը
Բելգիա 0.08%, 8 EUR
Չեխիա 0.30%, 500 CZK
Դանիա 0.08%, 100 DKK
Ֆինլանդիա 0.08%, 8 EUR
Ֆրանսիա 0.08%, 8 EUR
Գերմանիա 0.08%, 8 EUR
Իտալիա 0.08%, 8 EUR
Հոլանդիա 0.08%, 8 EUR
Նորվեգիա 0.08%, 120 NOK
Լեհաստան 0.30%, 40 PLN
Պորտուգալիա 0.08%, 8 EUR
Իսպանիա 0.08%, 8 EUR
Շվեդիա 0.08%, 120 SEK
Շվեցարիա 0.08%, 8 CHF
Մեծ Բրիտանիա 0.08%, 8 GBP
Մեծ Բրիտանիա միջազգային/եվրաբոնդ 0.08%, 8 USD
ԱՄՆ 0.08%, 8 USD

Արտարժույթով, ապրանքահումքային ակտիվներով, ինդեքսներով գործարքների սակագներ**

Ֆինանսական գործիքներ Բանկի Հաճախորդի համար գործող  կողմնորոշիչ**** միջնորդավճար (pips - ֆինանսական ակտիվի գնի նվազագույն շարժ, որը կախված է վերջինիս գնանշման առանձնահատկությունից)
Արտարժույթային զույգ՝ Forex Major խումբ

1.8 pips 

Արտարժույթային զույգ՝ Forex Minor խումբ 2.3 pips
Արտարժույթային զույգ՝ Emergings խումբ 3․2 pips
BRA Comp 132 pips
Mex Comp 132 pips
US 2000 Cash 1.5 pips
US 2000 0.9 pips
US 30 Cash 4 pips
US 30 3 pips
US 100 Cash 1.3 pips
US 100 1.4 pips
US 500 Cash 1.8 pips
US 500 0.8 pips
VOLX 0.7 pips
AU 200 Cash 4 pips
AUS 200 3 pips
CHN Comp 16 pips
HK Comp 18 pips
HK Cash 16 pips
INDIA 50 5.5 pips
JAP 225 20 pips
JA 225 Cash 16 pips
KOSP 200 0.4 pips
CHN Cash 16 pips
CZK Cash 2.5 pips
DE 30 1.2 pips
DE 30 Cash 1.2 pips
EU 50 2.6 pips
EU 50 Cash 2.5 pips
FRA 40 1.5 pips
FRA 40 Cash 1.5 pips
ITA 40 40 pips
ITA 40 Cash 20 pips
NED 25 0.4 pips
NED 25 Cash 0.4 pips
RUS 50 3.3 pips
SPA 35 6 pips
SPA 35 Cash 16 pips
SUI 20 6 pips
SUI 20 Cash 4 pips
UK 100 1.3 pips
UK 100 Cash 1.3 pips
W 20 2 pips
COCOA 10 pips
COFFEE 0.3 pips
CORN 0.4 pips
COTTUN 0.24 pips
SOYBEAN 0.8 pips
SUGUAR 0.05 pips
WHEAT 0.95 pips
NATGAS 0.021 pips
OIL 0.07 pips
WTI OIL 0.06 pips
ALUMINUM 11 pips
COPPER 23 pips
NICKEL 110 pips
ZINC 12 pips
GOLD 0.3 pips
PLATINUM 8.2 pips
SILVER 0.055 pips
BUND 10Y 0.02 pips
EMMIS 0.14 pips
SCHATZ2Y 0.08 pips
TNOTE 0.04 pips

**Նշված սակագները  չեն ներառում գործառնական ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ Բանկի կողմից երրորդ անձանց ներգրավմամբ գործարքներ կնքելու և վերջնահաշվարկ ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես` առևտրային հարթակների և/կամ այլ միջնորդների կողմից Բանկից գանձվող վճարները (բացառությամբ Գործակալների հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված սակագներով գանձվող միջնորդավճարների)՝ կախված առևտրային հարթակից, գործարքի տեսակից, ծավալից և այլ հանգամանքներից: Նման ծախսերը ենթակա են անակցեպտ գանձման Բանկում վարվող հաճախորդի հաշիվներից: Հաճախորդին ներկայացվող հաշվետվություններում արտացոլվում են թե՛ նշված ծախսերը և թե՛ դրանց հատուցման համար Բանկի կողմից իրականացված գանձումներն ու պահումները:

*** Ֆինանսական ակտիվի գնի նվազագույն շարժ, որը կախված է վերջինիս գնանշման առանձնահատկությունից

****Շուկայի տատանողականությամբ պայմանավորված հնարավոր չէ հստակ սահմանել։

ՏԻՊԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցման ընթացակարգ
Բրոքերային ծառայությունների մատուցման և բրոքերային հաշիվների սպասարկման պայմանագիր
Շահերի բախման քաղաքականություն
Գործարքի իրականացման հանձնարարական
Հաճախորդի ներդրումային գիտելիքների փորձի որակավորման և ներդրումային նպատակների մասին դիմում հարցաշար
Լևերիջով գործարքների այդ թվում ֆորեքս գործարքների ռիսկայնության տեղեկացվածության վերաբերյալ հայտարարություն
Դրամական միջոցների տեղափոխման հանձնարարական
Էլէկտրոնային առևտրային տերմինալի միջոցով արժեթղթերով գործարքների կնքման համաձայնագիր
Ֆինանսական շուկայում գործունեության ընթացքում հաճախորդի համար հնարավոր ռիսկերի հայտարարագիր